Privacyverklaring

Salon Amarins, gevestigd aan Birdaarderstraatweg 70 te Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Salon Amarins
Sionsberg (ziekenhuis) te Dokkum
Birdaarderstraatweg 70
9101 DC Dokkum

06 50 58 68 99
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61331953

Esther Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon Amarins, bereikbaar via info@salonamarins.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salon Amarins verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salonamarins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salon Amarins verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Salon Amarins analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Salon Amarins verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Salon Amarins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Amarins) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salon Amarins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal een jaar wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salon Amarins deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salon Amarins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salon Amarins gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook Feed
Wij gebruiken een Facebook Feed-plug-in om sociale media-inhoud op onze website weer te geven. Als gevolg hiervan maakt onze website verzoeken naar de servers van Facebook om afbeeldingen en video’s weer te geven. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor Facebook, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacy beleid: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook Like-box
Wij sluiten een Facebook-widget in zodat u informatie over onze Facebook-pagina kunt bekijken en deze kunt “liken”. Deze widget kan uw IP-adres, uw webbrowser User Agent, verzamelen en cookies in uw browser opslaan, extra tracking insluiten en uw interactie met de widget bewaken, inclusief het correleren van uw Facebook-account met elke actie die u in de widget uitvoert (zoals “Onze Facebook-pagina leuk”, als u bent ingelogd op Facebook. Voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt, raadpleegt u het privacy beleid voor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook Font
Om de prestaties te verbeteren, laden we het lettertypebestand dat wordt gebruikt in de Facebook-feed van een Content Delivery Network (MaxCDN). Als gevolg hiervan maakt onze website aanvragen naar de MaxCDN-servers om het bestand op te halen. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor MaxCDN, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacy beleid: https://www.maxcdn.com/legal/#pp

Contactformulieren
Wij gebruiken contactformulieren om uw gegevens te ontvangen om vervolgens contact met u op te nemen. De gegevens worden in de database opgeslagen zodat wij deze wanneer nodig kunnen gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Amarins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonamarins.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon Amarins wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salon Amarins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@salonamarins.nl